látogató számláló

Fejlesztők lapja

Keresés

A tartalomhoz

Főmenü:


Október 6.- 1. forgatókönyv

Egyéb > Ünnepek > Október 6.


Aradi vértanúk

Október 6-i műsor

"Mint oldott kéve ..."
(Tompa Mihály)

A műsorban elhangzó irodalmi művek, műrészletek az elhangzás sorrendjében:
Petőfi Sándor: Élet vagy halál! (részlet)
Este jött a parancsolat (háromszéki magyar népdal, Benedek Elek gyűjtése)
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet ... (részlet)
Petőfi Sándor: Föl a szent háborúra! (részlet)
Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet)
Erdélyi János: A menekültek (részlet)
Tóth Kálmán: Mikor az akasztófákat faragták (részlet)
Tompa Mihály: A gólyához (részlet)
Garay János: 1846 (részlet)
Forrás:
Rendületlenül. A hazaszeretet versei. (Szerk. Benedek István.) Magyar Könyvklub, Bp., 1989.
Háromszék a szabadságharcban. (Szerk. Kocsis Imre.) Kézdivásárhely, 1999.

A műsorban elhangzó zenei művek, műrészletek az elhangzás sorrendjében:
Himnusz
Kik érted haltak... (Kormorán)
A költő visszatér (Kormorán)
Kelj föl, Petőfi Sándor! (Kormorán)
Zsír fogytán, bor apadtán tengtek a jobbágyfalvak (Kormorán)
Opera Sauvage - Ireland (Vangelis)
Händel: Messiás - Halleluja
Forrás:
Hymnus. CD. Oktatási Minisztérium, Bp., 2000.
Kormorán - Páskándi: A költő visszatér. (Rockopera.) CD. Ring, 1988.
Opera Sauvage - Vangelis. CD. Universal, 1998.
Legkedvesebb dallamunk. 4. CD. Nagyzenekari tabló. Reader's Digest válogatás, 1966.
Szereplők:
1-13. szereplő (az aradi vértanúk)
Kérdező
Bitófaácsoló
1-3. hősöket méltató gyermek
1-3. versmondó (fiúk)
4. versmondó (lány)
1-3. narrátor
Felnőtt férfi hangja
Zene: Himnusz
Bitófaácsoló
Kérdező
Hősöket méltató három szereplő
1-3. narrátor
A színpad bal hátsó szélén egy fa kettes létra van felállítva. A létra tetején ül a Bitófaácsoló, a létra mellett áll - a létra egyik fokába kapaszkodva - a Kérdező. A létra alatt ül a három hősöket méltató szereplő. A létra egyik fokára négy fekete kendő van terítve. A létra köré és fokaira vastag kötél tekeredik. A létra alulról meg van világítva. A három narrátor is bent van a színen. A színpad jobb oldalán elől állnak, kezükben kinyitott mappával. A mappák borítói piros, fehér, illetve zöld színűek.
A színpad mögötti falra hatalmas háló van felfeszítve. Benne itt-ott fennakadva őszi falevelek. A színpad hátfala elé sorban oda van támasztva egy-egy botra feltűzött arckép - az aradi hősök képmásaival - olyan sorrendben, ahogy az aradi 13-ak bevonulnak. A színpad elején pedig négy-öt blokktégla található, amelybe majd a szereplők bele fogják tűzni pálcikáikat az előadás megfelelő időpillanatában. A színpad padlózatát több helyen vastagon beborítja az őszi avar.

Zene: Kik érted haltak ... (Kormorán)

1-13. szereplő
A zene alatt, a nevek elhangzásának sorrendjében lassan, méltóságteljesen, kezüket elöl keresztbe téve (mintha meg lennének bilincselve) bevonulnak a színpadra. A színpad elején haladnak végig, megkerülik a létrát és megállnak hátul a színpad hátfala előtt, a nézőknek hátat fordítva. Kezüket továbbra is maguk előtt összekulcsolva tartják.
A bejövetel sorrendje a következő:
1. Dessewffy Arisztid
2. Kiss Ernő
3. Lázár Vilmos
4. Scweidel József
5. Pöltenberg Ernő
6. Török Ignác
7. Lahner György
8. Knézics Károly
9. Nagy-Sándor József
10. gróf Leiningen Westenburg Károly
11. Aulich Lajos
12. Damjanich János
13. gróf Vécsey Károly

Zene: Kik érted haltak ... (Kormorán)
Amikor elkezdik énekelni a "Szabadság, egyenlőség, testvériség..." szövegrészt, a zene lassan elhalkul, majd csend.

1. narrátor

1849 tavaszán kiderült, hogy a magyar ellenállás nem olyan könnyen törhető le, mint ahogy azt a bécsi udvarban elképzelték. Kossuth Lajos lelkesedése átragadt az egész nemzetre. Bár a honvédek nem voltak valódi katonák, de valódi hősökké váltak. Görgey, Damjanich, Klapka, Bem és a többi tábornokok - jó részük nem is magyar - bámulatos hadivállalkozásokat vittek végbe. Úgyhogy az osztrák katonák babonásan kezdtek félni a magyar honvédektől.
1. versmondó
Jobbról beszalad. Kezében nemzetiszínű zászlót tart. Mindkét kezével erősen markolja a zászlórudat. Középen megáll. Miután elmondta a versrészletet, a színpad elejének bal oldalára áll. A zászlót maga mellett tartja.
1 versmondó

Föl hát, magyar nép, e gaz csorda ellen,
Mely birtokodra s életedre tör,
Föl egy hatalmas, egy szent háborúra,
Föl az utósó ítéletre, föl!
A századok hiába birkozának
Velünk, és mostan egy év ölne meg?
Oroszlánokkal vívtunk hajdanában,
És most e tetvek egyenek-e meg?
Föl, nemzetem, föl! Jussanak eszedbe
Világhódító híres őseid.
Egy ezredév néz ránk ítélő szemmel
Attilától egész Rákócziig.
2.narrátor
Ha a korabeli térképre nézünk, nehéz elképzelni, miben reménykedtek a magyarok. Szerbek, horvátok, románok, szászok, rutének, csehek, szlovákok ellenséges gyűrűjében szinte maroknyi magyarság, rosszul felfegyverezve. Szemben Jellasics és Windisch-Graetz jól kiképzett hadseregeivel. Csakugyan "szétszórt hajával, véres homlokával állt a viharban maga a magyar."
1. narrátor
Kossuth Lajos ezt nem látta?
2. narrátor
Nem látta. Eleinte olyan sikeresen folytak a harcok, hogy Bécs elfoglalásáról álmodozott. A tavaszi hadjárat felvidéki ütközetei csodával határosak voltak, úgyszintén Bem csatái Erdélyben. A nemzetiségek magyarellenességét Kossuth nem vette komolyan. Határtalan optimizmusával úgy gondolta: ha majd győz a magyar, automatikusan rendeződik a nemzetiség problémája - ha egyáltalán van ilyen.
1. versmondó
Este jött a parancsolat számunkra,
Indulni kell székely fiak a harcra!
Sirtam mint a záporeső,
Hogy tőled búcsuzni késő,
Angyalom!
2-3. versmondó
Miközben az 1. versmondó mondja a verset, mindketten jobbról besétálnak.
Közrefogják a bal oldalon álló 1. versmondót.
2. versmondó
Koránt reggel megütötték a dobot,
Kiadták a kemény parancsolatot:
Indulni kell a csatára!
2. versmondó
Csókot sem adtam szép szádra,
Angyalom!
3. versmondó
Ha meghalok vagy a csatán elesem,
Gondolj reám, imádkozzál érettem.
Hullass értem egy pár könnyet,
Megérdemlem tán ezt tőled,
Galambom!
3. narrátor
Hogyan is tekinthette volna Kossuth ellenségnek a nemzetiségieket, amikor tízezerszám harcoltak a honvédek közt tótok, rutének és németek. Tábornokainak és más tisztjeinek tekintélyes része magyarul csak érezni tudott, beszélni nem! Ebben az országban már rég nem a "vér" számított: legnagyobb hadvezérünk a románból lett Hunyadi János volt, s az ő fia a legnagyobb magyar király, Szigetvárt a horvát Zrínyi Miklós bán védte, dédunokája az első koncepciózus magyar államférfi, legmagyarabb költőnket pedig Petrovicsnak hívták ...
Zene: A költő visszatér ... (Kormorán)
Amikor elkezdik énekelni "csak a költő ha visszatér..." szövegrészt másodszor, a zene lassan elhalkul, majd csend.
4. versmondó
A zene alatt jobbról bejön a színpadra. Petőfi inget, fekete zakót, nadrágot visel. Miután végigmondja a szöveget, elhagyja a játékteret.
4. versmondó
Legyek fa, melyen villám fut keresztül,
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le ...
1. narrátor
Az optimizmus egyre kevésbé volt indokolt. Bécsben a viszonylag jóindulatú V. Ferdinánd átadta helyét a fiatal és vérengző Ferenc Józsefnek. Az új uralkodó ugyan győzni nem tudott és béketárgyalásra sem volt hajlandó, viszont segítségért fordult Miklóshoz, az oroszok cárjához. Azt kérte tőle: adna kölcsön 30 ezer katonát, hogy a Galíciában állomásozó osztrák csapatok felszabaduljanak és a magyarok ellen fordíthatók legyenek. Miklós cár válasza meglepő volt: ő ugyan 30 ezer katonát nem ad, de 194 ezret igen, és az ő tábornokai vezetése alatt fognak harcolni.
2. narrátor
Ferenc Józsefnek tetszett az ötlet; 1849 júniusában Paskievics herceg vezetésével keletről megindult a 194 ezer orosz. Nyugatról pedig a "bresciai hiéna" Haynau vezetésével 83 ezer osztrák. Délen meg ott állt Jellasics 44 ezer embere. Mit kezdhetett ilyen túlerővel szemben Görgey 152 ezer legyengült, szétszórt honvédje, 450 ágyúval?
1-3. versmondó
Itt a próba, az utolsó
Nagy próba:
Jön az orosz, jön az orosz,
Itt is van már valóba.
Eljött tehát az utolsó Ítélet,
De én attól sem magamért
Sem hazámért nem félek.
Zene: Kelj föl, Petőfi Sándor! (Kormorán)
Amikor a kórus másodszor énekli, hogy "Kelj föl, Petőfi Sándor...", a zene elhalkul, majd hosszan kitartott csend.
3. narrátor
A világosi fegyverletétel augusztus 13-án megtörtént. Ferenc József felfüggesztette a magyar alkotmányt. Haynau megkezdte a bosszúálló mészárlást. (Legfőbb ellenségünk egyébként nem a császár volt, hanem az anyja, a magyargyűlölő Zsófia anyakirályné.) Kossuth Lajos elásatta Orsovánál a magyarok szent koronáját és a kormánnyal együtt Törökországon át elmenekült.

1. versmondó

A vész kitört. Vérfagylaló keze
Emberfejekkel labdázott az égre,
Emberszívekben dúltak lábai.
1-2. versmondó
Lélegzetétől meghervadt az élet,
A szellemek világa kialudt,
S az elsötétült égnek arcain
Vad fénnyel a villámok rajzolták le
Az ellenséges istenek haragját.
1-2-3. versmondó
És folyton folyvást ordított a vész
Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg.
Amerre járt, irtóztató nyomában
Szétszaggatott népeknek átkai
Sohajtanak fel csonthalmok közől,
És a nyomor gyámoltalan fejét
Elhamvadt városokra fekteti.
3. narrátor
Akit bűnösnek tartottak, Haynau legyilkoltatta. A börtönök megteltek. A tiszteket lefokozták, közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták, megalázó beosztásukban éveket töltöttek. Aki tehette, emigrált vagy elbujdosott.
4. versmondó
Jobbról bejön és megáll a három versmondó mellett.
4. versmondó
Vivének-e földet, egy maroknyi földet,
Bújdosó gyermekeid, oh haza! Belőled,
Hogy a távolban se váljanak el tőled?

És a nagy oceán könnyeiktől telik,
Sóhajtásaikkal a szellőt szeldelik:
Vajjon hol lehetnek nyugovó helyeik?
1. narrátor
A legtragikusabb nap október 6. volt.

2. narrátor
Ezen a napon Pesten kivégezték Batthyány Lajos miniszterelnököt.
3. narrátor
Aradon pedig tizenhárom honvédtábornokot.
1. narrátor
Kiss Ernő és Schweidel József tábornokot golyó általi halálra ítélte a hadi törvényszék. Dessewffy Arisztidnak és Lázár Vilmosnak úgyszintén a főbelövés lett a büntetése. Ők kegyelemből kerülték el a bitófát, nem úgy, mint másik kilenc társuk, akiket október 6-án hajnalban az aradi vár déli sáncánál bitófára kötöttek.
Kérdező
Miközben a narrátor mondja a szöveget, leveszi a fekete kendőket a létráról, és beköti velük a megnevezett szereplők (Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid és Lázár Vilmos) szemét. Utána visszamegy a létra mellé.
Zene: "Zsír fogytán, bor apadtán tengtek a jobbágy falvak" (Kormorán)
Csak a kopogás hallatszik. AZ 5. koppantás után a zene leáll.
Kérdező
Mit faragsz ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
Bitófaácsoló
Akasztófát faragok,
Pöltenberg függ majd ezen.
1. méltató
Oly gyanútlan, oly vidám,
Olyan deli, olyan ép,
S holnap ezen fojtja majd meg
A nyomorú söpredék.
Zene: "Zsír fogytán, bor apadtán tengtek a jobbágy falvak" (Kormorán)
Csak a kopogás hallatszik. AZ 5. koppantás után a zene leáll.
Kérdező
Mit faragsz ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
Bitófaácsoló
Akasztófát faragok,
Holnap Török függ ezen.
2. méltató
Nagy tudomány ... mostan is
Olvas egész éjen át ...
S holnap erre köti föl
A tudatlan butaság.
Zene: "Zsír fogytán, bor apadtán tengtek a jobbágy falvak" (Kormorán)
Csak a kopogás hallatszik. AZ 5. koppantás után a zene leáll.
Kérdező
Mit faragsz ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
Bitófaácsoló
Akasztófát faragok,
Lahner György függ majd ezen.
3. méltató
Maga volt a becsület,
Mely erényit elfödi,
S holnap itt a szemtelen
becstelenség felköti.
Zene: "Zsír fogytán, bor apadtán tengtek a jobbágy falvak" (Kormorán)
Csak a kopogás hallatszik. AZ 5. koppantás után a zene leáll.
Kérdező
Mit faragsz ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
Bitófaácsoló
Akasztófát faragok,
Holnap Knézics függ ezen.
1. méltató
Tiszta szent volt; harc előtt
Imádkozott mindenütt,
S fölfeszítik reggel ők,
Kiknek nincsen istenük.
Zene: "Zsír fogytán, bor apadtán tengtek a jobbágy falvak" (Kormorán)
Csak a kopogás hallatszik. AZ 5. koppantás után a zene leáll.
Kérdező
Mit faragsz ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
Bitófaácsoló
Akasztófát faragok,
Nagy-Sándor függ majd ezen.
2. méltató
Honszerelmes nagy vitéz,
A hazáért halni kész;
Jaj, hogy itten öli meg
A hazátlan gyülevész!
Zene: "Zsír fogytán, bor apadtán tengtek a jobbágy falvak" (Kormorán)
Csak a kopogás hallatszik. AZ 5. koppantás után a zene leáll.
Kérdező
Mit faragsz ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
Bitófaácsoló
Akasztófát faragok,
Leiningen függ majd ezen.
3. méltató
Fejedelmi sarjadék,
Büszke, nemes, lovagi,
S nyirkos kézzel fojtja meg
Holnap a sehonnai!
Zene: "Zsír fogytán, bor apadtán tengtek a jobbágy falvak" (Kormorán)
Csak a kopogás hallatszik. AZ 5. koppantás után a zene leáll.
Kérdező
Mit faragsz ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
Bitófaácsoló
Akasztófát faragok,
Holnap Aulich függ ezen.
1. méltató
Csupa emberszeretet,
Szíve olyan fenn dobog,
S virradóra megölik
Embertelen zsarnokok.
Zene: "Zsír fogytán, bor apadtán tengtek a jobbágy falvak" (Kormorán)
Csak a kopogás hallatszik. AZ 5. koppantás után a zene leáll.
Kérdező
Mit faragsz ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
Bitófaácsoló
Akasztófát faragok,
Damjanich függ majd ezen.
1. méltató
Minden lépte diadal,
Babérokban járt övig,
S a gyávák, kik szaladtak,
Holnap a hőst felkötik.
Zene: "Zsír fogytán, bor apadtán tengtek a jobbágy falvak" (Kormorán)

Csak a kopogás hallatszik. AZ 5. koppantás után a zene leáll.
Kérdező
Mit faragsz ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
Bitófaácsoló

Akasztófát faragok,
Vécsey függ majd ezen.
2. méltató
Nagylelkű, ki nem tiport
Földre sujtott ellenén,
Mostan kézre ő jutott,
S meghal hóhér kötelén.
Zene: "Zsír fogytán, bor apadtán tengtek a jobbágy falvak" (Kormorán)
Csak a kopogás hallatszik. AZ 5. koppantás után a zene leáll.
2. narrátor
Az aradi vérnap áldozatai az igaz ügy büszke tudatában, nemesen, bátran, nagy lelki emelkedettséget tanúsító módon viselkedtek a halál előtt. Ezek voltak az utolsó szavaik:
Zene: Opera Sauvage - Ireland (Vangelis)
Az első dallam után a zene lehalkul és végig halkan szól a narrátorok és a szereplők beszéde alatt.
3. narrátor
Aulich Lajos.
1. szereplő
Amikor kimondják a nevét, lassan megfordul. Előre, távolba tekint.
1. szereplő
Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot.
1. szereplő
Miután elmondta a szövegét, felemeli a földről a síkbábot és az arca elé tartja. Majd lassan elindul a színpad előterében lévő blokktéglák felé és a pálcát a blokktégla egyik lyukába szúrja úgy, hogy az arckép a nézők felé nézzen. Ezután lassan kisétál a színről.
1. narrátor
Damjanich János.
2. szereplő
Amikor kimondják a nevét, lassan megfordul. Előre, távolba tekint.
2. szereplő
Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.
2. szereplő
Miután elmondta a szövegét, felemeli a földről a síkbábot és az arca elé tartja. Majd lassan elindul a színpad előterében lévő blokktéglák felé és a pálcát a blokktégla egyik lyukába szúrja úgy, hogy az arckép a nézők felé nézzen. Ezután lassan kisétál a színről.
3. narrátor
Dessewffy Arisztid.
3.szereplő
Amikor kimondják a nevét, lassan megfordul. Előre, távolba tekint.
3. szereplő
Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… így parancsolja ezt hazám szolgálata.
3. szereplő
Miután elmondta a szövegét, felemeli a földről a síkbábot és az arca elé tartja. Majd lassan elindul a színpad előterében lévő blokktéglák felé és a pálcát a blokktégla egyik lyukába szúrja úgy, hogy az arckép a nézők felé nézzen. Ezután lassan kisétál a színről.
1. narrátor
Kiss Ernő.
4. szereplő
Amikor kimondják a nevét, lassan megfordul. Előre, távolba tekint.
4. szereplő
Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.
4. szereplő
Miután elmondta a szövegét, felemeli a földről a síkbábot és az arca elé tartja. Majd lassan elindul a színpad előterében lévő blokktéglák felé és a pálcát a blokktégla egyik lyukába szúrja úgy, hogy az arckép a nézők felé nézzen. Ezután lassan kisétál a színről.
2. narrátor
Knezich Károly.
5. szereplő
Amikor kimondják a nevét, lassan megfordul. Előre, távolba tekint.
5. szereplő
Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.
5. szereplő
Miután elmondta a szövegét, felemeli a földről a síkbábot és az arca elé tartja. Majd lassan elindul a színpad előterében lévő blokktéglák felé és a pálcát a blokktégla egyik lyukába szúrja úgy, hogy az arckép a nézők felé nézzen. Ezután lassan kisétál a színről
3. narrátor
Lahner György.
6. szereplő
Amikor kimondják a nevét, lassan megfordul. Előre, távolba tekint.

6. szereplő
Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.

6. szereplő
Miután elmondta a szövegét, felemeli a földről a síkbábot és az arca elé tartja. Majd lassan elindul a színpad előterében lévő blokktéglák felé és a pálcát a blokktégla egyik lyukába szúrja úgy, hogy az arckép a nézők felé nézzen. Ezután lassan kisétál a színről.

1. narrátor
Lázár Vilmos.
7. szereplő
Amikor kimondják a nevét, lassan megfordul. Előre, távolba tekint.
7. szereplő
Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófa tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.
7. szereplő
Miután elmondta a szövegét, felemeli a földről a síkbábot és az arca elé tartja. Majd lassan elindul a színpad előterében lévő blokktéglák felé és a pálcát a blokktégla egyik lyukába szúrja úgy, hogy az arckép a nézők felé nézzen. Ezután lassan kisétál a színről.
2. narrátor
Leiningen-Westenburg Károly.
8. szereplő
Amikor kimondják a nevét, lassan megfordul. Előre, távolba tekint.
8. szereplő
A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.
8. szereplő
Miután elmondta a szövegét, felemeli a földről a síkbábot és az arca elé tartja. Majd lassan elindul a színpad előterében lévő blokktéglák felé és a pálcát a blokktégla egyik lyukába szúrja úgy, hogy az arckép a nézők felé nézzen. Ezután lassan kisétál a színről.
3. narrátor
Nagy-Sándor József.
9. szereplő
Amikor kimondják a nevét, lassan megfordul. Előre, távolba tekint.
9. szereplő
De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.
9. szereplő
Miután elmondta a szövegét, felemeli a földről a síkbábot és az arca elé tartja. Majd lassan elindul a színpad előterében lévő blokktéglák felé és a pálcát a blokktégla egyik lyukába szúrja úgy, hogy az arckép a nézők felé nézzen. Ezután lassan kisétál a színről.
1. narrátor
Pöltenber Ernő.
10. szereplő
Amikor kimondják a nevét, lassan megfordul. Előre, távolba tekint.
10. szereplő
Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.
10. szereplő
Miután elmondta a szövegét, felemeli a földről a síkbábot és az arca elé tartja. Majd lassan elindul a színpad előterében lévő blokktéglák felé és a pálcát a blokktégla egyik lyukába szúrja úgy, hogy az arckép a nézők felé nézzen. Ezután lassan kisétál a színről.
2. narrátor
Schweidel József.
11. szereplő
Amikor kimondják a nevét, lassan megfordul. Előre, távolba tekint.
11. szereplő
A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott meghasonított világot.
11. szereplő
Miután elmondta a szövegét, felemeli a földről a síkbábot és az arca elé tartja. Majd lassan elindul a színpad előterében lévő blokktéglák felé és a pálcát a blokktégla egyik lyukába szúrja úgy, hogy az arckép a nézők felé nézzen. Ezután lassan kisétál a színről.
3. narrátor
Török Ignác.
12. szereplő
Amikor kimondják a nevét, lassan megfordul. Előre, távolba tekint.
12. szereplő
Nemsokára isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.
12. szereplő
Miután elmondta a szövegét, felemeli a földről a síkbábot és az arca elé tartja. Majd lassan elindul a színpad előterében lévő blokktéglák felé és a pálcát a blokktégla egyik lyukába szúrja úgy, hogy az arckép a nézők felé nézzen. Ezután lassan kisétál a színről.
1. narrátor

Vécsey Károly.
13. szereplő
Amikor kimondják a nevét, lassan megfordul. Előre, távolba tekint.
13. szereplő
Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.
1. szereplő
Miután elmondta a szövegét, felemeli a földről a síkbábot és az arca elé tartja. Majd lassan elindul a színpad előterében lévő blokktéglák felé és a pálcát a blokktégla egyik lyukába szúrja úgy, hogy az arckép a nézők felé nézzen. Ezután lassan kisétál a színről.
Zene: Opera Sauvage - Ireland (Vangelis)
Zene néhány másodpercre felerősödik, majd csend.
2. narrátor
1850 tavaszáig 111 halálos ítéletet hajtottak végre: politikusokat, tiszteket, egyszerű embereket büntettek meg a szabadságharcban való részvételükért. A börtönbüntetésre ítéltek száma meghaladta az ezerkétszázat.
3. narrátor
A bosszúhullám csupán akkor kezdett enyhülni, amikor az európai felháborodás miatt az osztrák kormány mérsékletre intette Haynaut. 1850 tavaszától a halálos ítéleteket várfogságra enyhítették. A büntetések része volt az is, hogy a honvédsereg állományának 25-30 százalékát besorozták a császári és királyi hadseregbe, és hétéves szolgálati időt kellett eltölteniük távol a hazától.
1. versmondó
Megenyhül a lég, vidul a határ,
S te újra itt vagy, jó gólya-madár!
Az ócska fészket megigazgatod,
Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod'.
2. versmondó
Csak vissza, vissza! Meg ne csaljanak
Csalárd napsugár és síró patak;
Csak vissza, vissza! Nincs itt kikelet.
Az élet fagyva van s megdermedett.
3. versmondó
Ne járj a mezőn, temető van ott;
Ne menj a tóba, vértől áradott;
Toronytetőkön nézvén nyughelyet:
Tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet.
4. versmondó
Csak vissza, vissza! Dél szigetje vár;
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár.
Neked két hazát adott végzeted;
Nekünk csak egy - volt! Az is elveszett!
1-13. szereplő
(kintről)
Repülj, repülj! És délen valahol
A bujdosókkal ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk,
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk ...!
1. narrátor
Október 6. azóta a magyar nemzet gyásznapja lett. A magyar szabadságharc ugyan elveszett a túlerő miatt, de a nemzet áldozata nem volt hiábavaló.
Zene: Messiás - Halleluja (Händel)
A zene rövid ideig hangosan szól, majd elhalkul.
Felnőtt férfi hangja hangfelvételről
Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakásához
S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványul sugára:
A régi fény ragyogjon fel homlokára!
1-13. szereplő
Miután a vers elhangzik, visszajönnek. Mindegyik megáll a színpad előterében az előtt a letűzött képmás előtt, amelyet ő tartott korábban.
Zene: Messiás - Halleluja (Händel)
Zene felerősödik, majd csend .

Főoldal | Fejlesztő játékok | Szemléltetés | Népi játékok | Népi játszóház | Egyéb | Adatok | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe